Notizen 2013

Wilhelm Roseneder

Notizen, 2013

© Wilhelm Roseneder. Series: Notizen/Notes, 2013. Allstift, Kugelschreiber, Filzstift/ All pen, ball pen, felt pen, 42×30 cm

© Wilhelm Roseneder. Series: Notizen/Notes, 2013. Allstift, Kugelschreiber, Filzstift/ All pen, ball pen, felt pen, 42×30 cm

© Wilhelm Roseneder. Series: Notizen/Notes, 2013. Allstift, Kugelschreiber, Filzstift/ All pen, ball pen, felt pen, 42×30 cm